Old centre lisbon
Porto
Historic center of obidos

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jinah Trans Lda, Transfers, Tours & Services

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna 'voorwaarden') zijn van toepassing op alle diensten uitgevoerd door Jinah Trans Lda (hierna 'Jinah'). Ze hebben voorrang op deze van de klant en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de klant afstand van zijn voorwaarden, zo die er al zijn.

1.2. Afwijkingen op deze voorwaarden worden enkel toegestaan mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jinah.

1.3. Klant betekent: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Jinah een opdracht voor diensten heeft toevertrouwd.

Artikel 2. Reservatie en bevestiging

2.1. Een reservatie voor diensten is pas definitief wanneer de reservatie door Jinah aanvaard en bevestigd is.

2.2. Een reservatie kan alleen worden aanvaard na ontvangst van de aanbetaling of volledige betaling. De betaling moet binnen 48 uur door Jinah ontvangen zijn.

2.3. De reservatie dient steeds schriftelijk te gebeuren.

2.4. Online reserveringsaanvraagformulier, online informatieformulier of reservering per e-mail: Na ontvangst van een aanvraag voor diensten van de klant stuurt Jinah per e-mail een reservatieformulier naar de klant. De klant vult dit formulier in, ondertekent het en stuurt het per e-mail terug naar Jinah. Door ondertekening van het formulier gaat de klant automatisch akkoord met de Jinah voorwaarden. Is alles in orde, dan bevestigt Jinah de reservatie per e-mail aan de klant.

2.5. Reservering via het online reserveringsformulier: de klant vult de gegevens online in. Jinah controleert of de aanvraag kan worden aanvaard en bevestigt de ontvangst van de online betaling. De aanvaarding van de online betaling is voor de klant de bevestiging van de reservering. In het geval dat een reservering niet kan worden aanvaard, als gevolg van een boekingsconflict, of een andere gerechtvaardigde reden, zal Jinah de online betaling niet accepteren.

2.6. In principe aanvaardt Jinah geen reservaties via tussenpersonen. Gebeurt dit toch, dan is de tussenpersoon verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de reservatie en dient deze ook het reservatieformulier, dat belangrijke informatie bevat, aan de eindklant bezorgen. Laat de tussenpersoon dit na, dan is deze laatste verantwoordelijk of aansprakelijk voor de eventuele gevolgen en/of extra kosten.

2.7. In het zeldzame geval van een mondelinge reservatie, erkent de klant automatisch en gaat hij automatisch akkoord met de Jinah-voorwaarden.

Artikel 3. Verplichtingen van de klant

De klant is verplicht:

3.1. de veiligheidsgordel om te doen tijdens de ganse rit. Opgelegde boetes die zouden kunnen voortvloeien uit de niet-naleving van deze verplichting zijn te allen tijde ten laste van de klant.

3.2. zich te onthouden van beschadiging en verontreiniging van de Jinah voertuigen, het nuttigen van eten en al dan niet alcoholhoudende dranken (met uitzondering van water), het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, het gebruiken van rookwaar, agressie, het op eender welke wijze hinderen van Jinah in de uitoefening van zijn taak.

3.3. de overeengekomen prijs te betalen.

3.4. autoportieren zodanig te openen dat geen hinder en/of gevaar voor zichzelf of derden ontstaat. Genoemde handeling geschiedt uitsluitend op eigen risico.

3.5. wijzigingen van reisgegevens, schrijffouten, foutieve informatie e.d. tijdig door te geven aan Jinah. Zo niet, is Jinah niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, schade en/of extra kosten. Zie ook artikel 8.

3.6. zich tijdig te melden bij het afgesproken ontmoetingspunt vermeld op het reservatieformulier. Is het de klant niet mogelijk om tijdig aanwezig te zijn, dan is deze verplicht Jinah te contacteren. Zo niet, vervalt het recht van de klant en dient deze het verschuldigde bedrag te betalen. Indien mogelijk zal Jinah de klant binnen de vierentwintig (24) uur alsnog vervoeren. Deze dienst wordt volgens de geldende tarieven extra aangerekend.

3.7. in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en dit te allen tijde bij zich te hebben. In geen geval kan Jinah aansprakelijk gehouden worden voor eventuele gevolgen en/of kosten die zouden voortvloeien uit de nalatigheid van de klant om zich in regel te stellen met deze of andere verplichte formaliteiten.

3.8. Minderjarigen dienen over een identiteitsbewijs met foto te beschikken. Minderjarigen worden door Jinah niet vervoerd zonder dat zij vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke voogd.

3.9. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn bagage. In geval van verlies, diefstal of andere incidenten met bagage kan Jinah nooit aansprakelijk gesteld worden.

3.10. Ondanks de passagiersverzekering die Jinah voorziet voor zijn diensten, is het de klant aangeraden in het bezit te zijn van een persoonlijke reis-, bagage- en ongevallenverzekering. In geval van een eventueel ongeval, schade, verlies of diefstal kan Jinah niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen, welke die ook moge zijn.

3.11. De klant is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Jinah ter bevordering van een goede uitvoering van diens taak. De klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen te beoordelen naar het gedrag van een correcte klant.

Artikel 4. Verplichtingen van Jinah

Jinah verbindt zich ertoe:

4.1. de klant en zijn (hand)bagage op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren.

4.2. behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen, het in- en uitladen van de (hand)bagage, tenzij dit om (verkeers)technische redenen onmogelijk is.

4.3. op vraag van de klant een betalingsbewijs te overhandigen waarop ten minste de prijs, naam bedrijf en datum zijn vermeld.

4.4. indien mogelijk en enkel in geval van luchthavenvervoer, ten minste één (1) uur op de klant te wachten bij opgetreden (niet vooraf gemelde) vertragingen. Is dit niet mogelijk of bij het verstrijken van deze termijn wordt Jinah geacht aan zijn verplichtingen voldaan te hebben. Extra wachttijd na het verstrijken van deze termijn wordt door Jinah extra aan de klant aangerekend aan 5 euro per kwartier voor transfers tot 7 personen. Voor grotere groepen kan dit bedrag hoger zijn, afhankelijk van het type bus. Elk begonnen kwartier wordt als een vol kwartier beschouwd.

4.5. de klant te vervoeren indien een vluchtvertraging door de klant aan Jinah werd gemeld. In zulk geval kan Jinah geen garantie geven dat de klant na diens aankomst onmiddellijk kan worden vervoerd. Jinah zal echter alles in het werk stellen om het vervoer alsnog zo snel mogelijk te regelen. Een supplement tot de volledige transfertprijs kan worden aangerekend.

Artikel 5. Transfers

5.1. Tenzij anders vermeld is de prijs voor transfers inclusief:

 • deur tot deur transport
 • alle belastingen en taksen, waaronder de btw
 • Via Verde (wegentol voor snelwegen in Portugal)
 • parkingkosten op de luchthaven van Lissabon: maximum 1 uur voor aankomsten en 10 minuten voor vertrekken
 • passagiersverzekering en alle andere voor Jinah verplichte verzekeringen opgelegd door de Portugese wet
 • volgens de Portugese wet reglementaire kinderstoeltjes voor kinderen tot 12 jaar
 • geen supplement voor nacht- of weekendtransfers
 • het vervoer van uw bagage, als volgt:

  1 tot 3 passagiers:  max. 2 XXL-reiskoffers en 3 handbagage

                              OF max. 3 L-reiskoffers en 3 handbagage (*)

  4 tot 5 passagiers:  max. 3 XXL-reiskoffers en 4 handbagage

                              OF max. 4 L-reiskoffers en 4 handbagage (*)

  6 tot 7 passagiers:  max. 4 XXL-reiskoffers en 4 handbagage

                              OF max. 6 L-reiskoffers en 4 handbagage (*)

  vanaf 8 passagiers: max. 1 reiskoffer en 1 handbagage per persoon

(*) Omvat uw bagage een buggy of een andere bagage die niet overeenkomt met een reiskoffer of handbagage, dan dient u dit aan Jinah mee te delen bij reservatie. Deze andere bagage moet opvouwbaar en draagbaar zijn. Per stuk andere bagage, dient u het maximum aantal bovenvermelde reiskoffers te verminderen met 1. Een toeslag voor andere bagage kan aangerekend worden.

Belangrijk voor onze planning: bevat uw bagage 'andere bagage', dan dient u rekening te houden met extra wachttijd op de luchthaven van Lissabon (bij de bagagebanden). Ziet u bv. uw buggy niet onmiddellijk, kijk dan op een andere bagageband! Uw andere bagage zou daar kunnen zijn.5.2. Prijzen zijn altijd exclusief alle persoonlijke uitgaven, fooien, bezoeken e.d. die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid zijn.

5.3. De prijs van een luchthaventransfer of een lokale transfer is geldig voor een ononderbroken rit van start- tot eindbestemming. Tussenstops voor o.a. ophalen sleutel vakantiewoning bij property management bedrijf, winkelen, enzovoort, kunnen uitsluitend naar goeddunken van Jinah uitgevoerd worden en mits voorafgaande reservatie. Tussenstops worden gezien als extra wachttijd (voor de extra kosten, zie artikel 4.4).

5.4. Het vervoer van huisdieren is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van Jinah. Een huisdier wordt gezien als extra passagier.

Artikel 6. Tourprogramma's (hierna tours)

6.1. Tenzij anders vermeld is de prijs voor tours inclusief:

 • deur tot deur transport
 • alle belastingen en taksen, waaronder de btw
 • Via Verde, (wegentol voor snelwegen in Portugal)
 • passagiersverzekering en alle andere voor Jinah verplichte verzekeringen opgelegd door de Portugese wet
 • volgens de Portugese wet reglementaire kinderstoeltjes voor kinderen tot 12 jaar

6.2. Zie art. 5.2.

6.3. Tours kunnen te allen tijde door Jinah gewijzigd worden.

Artikel 7. Prijzen, voorwaarden en betaling

7.1. Betaling door de klant aan Jinah dient te gebeuren volgens de gemaakte afspraken. Volledige betaling dient te worden voldaan vóór aanvang van de dienst. Indien niet is Jinah gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de dienst niet uit te voeren. Dit ontslaat de klant echter niet van zijn verplichting tot het betalen van de volledige som.

7.2. Blijft de klant in verzuim jegens Jinah, dan is hij verplicht de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig aan Jinah te vergoeden. Ook alle andere kosten die Jinah moet maken om de hen toekomende gelden te innen, zullen verhaald worden op de klant.

7.3. Heeft een klant betaald, maar geen gebruik gemaakt van de bestelde dienst, dan is Jinah niet gehouden tot terugbetaling. Desgevallend kan Jinah wel een andere, soortgelijke dienst aanbieden. De klant is niet verplicht dit alternatief te aanvaarden en Jinah is niet verplicht tot enige restitutie.

7.4. Jinah behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen en/of voorwaarden te wijzigen. De prijzen zijn te allen tijde onderhevig aan o.a. schommelingen van de brandstofprijzen. Indien een grote schommeling zich voordoet na datum van reservering, kan Jinah toch gedwongen zijn een toeslag te berekenen.

7.5. Promoties, speciale aanbiedingen en dergelijke zijn niet cumuleerbaar.

7.6. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties van Jinah of derden betreffende de diensten van Jinah, prijzen, programma’s e.d., binden Jinah niet.

Artikel 8. Annuleringen en wijzigingen door de klant

8.1. Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. Indien een reservatie wordt geannuleerd door de klant, worden de volgende bedragen door Jinah in rekening gebracht:

 • Vanaf de bevestiging van de reservatie tot 15 weken vóór de datum van de dienst: 50% van de totale prijs
 • Daarna: 100% van de prijs

In geval van terugbetaling zal Jinah hier zo snel mogelijk voor zorgen en niet later dan 30 dagen na de datum waarop de dienst had moeten plaatsvinden. Jinah zal de terugbetaling uitvoeren via de bankrekening van het bedrijf naar de bankrekening van de klant (niet via betalingsdienstaanbieders).

8.2. Wijzigingen aan een reservatie worden aanvaard mits betaling van de hierna volgende kosten, boven op de eerder overeengekomen prijs en/of eventuele prijsaanpassing:

 • Tot 8 weken vóór de datum van de dienst: 15% van de prijs
 • Daarna: 25% van de prijs

8.3. Indien de klant wil afwijken van de ophaaltijd voorgesteld door Jinah, dan is deze laatste niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan (bijv. te laat op de luchthaven of op een andere bestemming).

Artikel 9. Wijzigingen en annulering door Jinah

9.1. Indien Jinah niet volgens afspraak verschijnt, heeft de klant bij aantoonbare schade recht op een schadevergoeding tot maximum het bedrag van de overeenkomst. Deze schadevergoeding vervalt bij overmacht (zie art. 11).

9.2. Jinah kan de dienst onmiddellijk stopzetten indien de klant hinder veroorzaakt waardoor Jinah niet in staat is de dienst op een verantwoorde manier uit te voeren. In dat geval kan Jinah de klant gelasten het voertuig onmiddellijk te verlaten en is Jinah niet gehouden enige schade te vergoeden aan de klant. Dit ontslaat de klant echter niet van diens verplichting om het verschuldigde bedrag volgens de oorspronkelijke overeenkomst aan Jinah te betalen.

Artikel 10. Klachten en aansprakelijkheid

10.1. Jinah doet al het mogelijke om de dienst probleemloos te laten verlopen. Mocht er ondanks de inspanningen van Jinah toch een onvolkomenheid zijn, dan is de klant gerechtigd dit aan Jinah te melden. Meestal kan een probleem direct opgelost worden.

10.2. Indien dit niet mogelijk is of kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, moet deze uiterlijk binnen de twee (2) kalenderdagen gerekend vanaf het incident schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Jinah. Is deze termijn verstreken, dan wordt de uitgevoerde overeenkomst beschouwd als zijnde aanvaard en goedgekeurd.

10.3. Jinah zal de klacht onderzoeken en de klant schriftelijk op de hoogte stellen of deze terecht is of niet uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van de klacht.

10.4. Een klacht is niet ontvankelijk en Jinah is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de overeenkomst indien en voor zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de klant. Jinah aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een aan de klant aangeraden verzekering zoals vermeld in art. 3.10.

10.5. In geen geval ontslaat een klacht de klant van zijn betalingsverplichting.

10.6. Jinah is naargelang de omstandigheden verplicht de klant hulp en bijstand te verlenen indien de dienst niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs zou kunnen hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de klant moet worden toegerekend, is Jinah slechts verplicht tot verlening van hulp en bijstand indien dat redelijkerwijs van Jinah gevergd kan worden.

De aan de hulp en bijstand verbonden kosten zijn te allen tijde ten laste en voor rekening van de klant. De kosten komen enkel voor rekening van Jinah indien de tekortkoming van de uitvoering van de overeenkomst aan Jinah is toe te schrijven en dit tot een maximum van het bedrag vermeld in de overeenkomst.

10.7. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Jinah ten hoogste eenmaal de prijs van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Jinah en de klant.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Gevallen van overmacht, of deze nu tijdelijk of definitief de uitvoering van de dienst onmogelijk maken of schorsen, doven van rechtswege de verplichtingen van Jinah ten opzichte van de dienst en ontslaan Jinah van elke aansprakelijkheid of schadevergoeding. Worden beschouwd als gevallen van overmacht: alle voorziene en onvoorziene omstandigheden waarop Jinah geen invloed heeft en die Jinah verhinderen zijn verplichtingen na te komen. Daarnaast worden ook als gevallen van overmacht beschouwd: oorlogen en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, stormen en andere weersomstandigheden, brand, ongeval, ziekte, epidemieën, transportbelemmeringen, verkeersproblemen, defecten, wijzigingen van dienstregeling, storingen dienstverlening internetproviders, nalatigheid leveranciers (deze opsomming is niet limitatief).

11.2. Zelfs in geval van overmacht, zal Jinah alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheid verkerende klant tijdens de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval kan Jinah diens gemaakte kosten voor o.a. extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de klant.

11.3. Heeft Jinah bij de start van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldaan, of kon Jinah slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen voldoen, dan beschouwt Jinah dit als een afzonderlijke dienst en heeft Jinah het recht om de al uitgevoerde werkzaamheden aan te rekenen en is de klant gehouden de kosten hiervoor te voldoen.

Artikel 12: Geschillen

12.1. De algemene voorwaarden en overeenkomsten in al hun onderdelen tussen Jinah en de klant vallen uitsluitend onder het Portugese Recht.

12.2. Alle betwistingen tussen de betrokken partijen, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit een overeenkomst voor diensten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het district waaronder de maatschappelijke zetel van Jinah valt.